Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Kvalita

Aktuální vývoj je charakterizován napjatou ekonomickou situací a snahou o další zvýšení efektivity při správě veřejných prostředků. Ministerstvo zdravotnictví začátkem roku 2011 zveřejnilo dokument s názvem Protikorupční strategie, kterým se musí řídit všechny přímo řízené organizace při výběru dodavatelů veřejných zakázek. Institucím dodnes chybí přesná metodika, která by zajistila odpovídající kvalitu za rozumnou cenu, a tento nešvar se stále nepodařilo odstranit.

Výběr nového dodavatele je komplexní proces, ale největší obtíže se vyskytují hned v přípravné fázi při správném nastavení kritérií. Příliš detailní popis zužuje počet potenciálních dodavatelů a omezuje soutěž. Naopak příliš vágní zadání znesnadňuje kompetentní posouzení kvality. Zadavatel často při vypisování veřejné soutěže ještě přesně neví, co chce. Oslovením dodavatelů si teprve vydefinuje své požadavky a pak hraje prim cena.

Hlavním oříškem zůstává přípravná fáze: Jak nastavit dostatečnou kvalitu do výběrových parametrů? U nákupu zdravotnických prostředků se rozhodně nevyplácí, aby byla rozhodujícím a jediným parametrem výběru cena. Tato filozofie je krátkozraká a zadavatel by v dlouhodobém horizontu zaplatil více. Jako příklad dodatečného navýšení ceny uveďme náklady spojené s údržbou zakoupené technologie, častější výměnu zdravotnické pomůcky (chirurgické rukavice, inkontinenční pomůcky) nebo navýšení personálních nákladů (vyšší nároky na obsluhu).

CzechMed doporučuje vícekriteriální dvoukolová výběrová řízení. První kolo bude zaměřeno na kvalitativní parametry, které nastaví tzv. minimální kvalitu zakázky. Účastníci, kteří postoupí do druhé kola, budou soutěžit o nejlepší cenu. Výhodou pro zadavatele je dosažení odpovídající kvality za rozumnou cenu. Při dodržení tohoto postupu nerozhoduje, zda je finální fáze výběru realizována tradiční obálkovou metodou nebo pomocí elektronických aukcí.

CzechMed usiluje o kultivaci zadávání výběrových řízení ve zdravotnictví:

  • Stanovení rozsahu – dostatečně široký, aby funkčně související komponenty „uměly spolu v praxi fungovat“. Na druhé straně ne příliš široký, aby se nepoptávaly velké celky, jejichž komponenty spolu nesouvisí.
  • Kvalifikace dodavatele – zda je či není schopen dodat to, co je uvedeno výše.
  • Při formulaci zadání je optimální spolupráce se skupinou dodavatelů určitého výrobku či skupiny výrobků. Tak lze dosáhnout toho, že i konkurující společnosti chtějí společně definovat požadavky tak, aby šlo srozumitelně soutěžit. Spolupráce např. při volbě vhodné formy veřejné soutěže, před výběrovým řízením, kdy zadavatel požádá výrobce v rámci marketingového průzkumu (dle zákona 137) o specifikaci produktů.
  • Cena zakázky by měla zohledňovat komplex dodávky, tedy nikoliv pouze jednotkovou cenu, ale i servis, zaškolení a vůbec další dlouhodobě důležité parametry.
  • Preferujeme soutěžit tzv. dvoukolově. V prvním kole se posoudí technické parametry a funkčnost. Jednotlivým uchazečům se přidělí procentuální zvýhodnění (posouzení, o kolik je zboží lepší či horší). Teprve ve druhém kole je předmětem soutěže cena. Je tedy možné, aby vyhrála i cena vyšší, ale vždy bude korelovat s kvalitou.
  • Počet dodavatelů – nesoutěžit o jednoho dodavatele, ale 2/5 resp. 3/8 pro uchování konkurenceschopnosti. V průběhu smluvního plnění je pak umožněn další prostor k jednání, což přináší zadavateli nesporné výhody.

Průmysl zdravotnických prostředků se nebrání pokroku, se kterým je spojen i jistý druh elektronizace procesu výběru dodavatele. Nicméně není možné podporovat skutečnost, kdy ve snaze plnit úsporná opatření je zanedbávána kvalita zdravotnických prostředků ve prospěch nejnižší možné ceny. Již v minulosti jsme se přesvědčili, že se trend e-aukcí orientovaný primárně na nejnižší možnou cenu dlouhodobě nevyplácí. Tuto skutečnost jsme si potvrdili i v jiných odvětvích, viz např. kauzy nekvalitních potravin. Ve zdravotnictví, více než kde jinde, jde o zdraví a to bychom měli mít na paměti při výběru zdravotnických prostředků především. Alespoň minimální kvalita musí být zachována!